Vi oplever i øjeblikket problemer med vores mail-system. Kontakt os venligst på +45 7171 2121 ved ønske om aftale.

Vilkår & betingelser

Generelt

Selskabet Bistro FSK ApS driver Fredensborg Store Kro i Fredensborg i Danmark. Selskabet har CVR nr. 38248103, og er registreret på adressen Aldersrogade 6 G, 2100 København Ø. Alle fakturaer bedes sendt som .pdf til mailadressen faktura@storekro.com. I det følgende omtales Bistro FSK ApS blot som Fredensborg Store Kro.

Nedenstående vilkår gælder for alle bookinger (reservationer) af værelser og ophold på Fredensborg Store Kro. Bemærk at der findes afvigende vilkår for booking af bryllupper, fester og arrangementer. Hvor afvigende vilkår findes, henvises hertil.

Afsnittet nedenfor vedr. persondatapolitik gælder som en integreret del af vilkår for alle bookinger, men de gælder også for alle andre aftaler og relationer med Fredensborg Store Kro.

Betalingsbetingelser

 Alle onlinebookinger af værelser betales forud i forbindelse med bookingen. Betaling kan ske online med kredit- eller betalingskort. Ved andre bookinger (for eksempel bookinger via telefon eller mail) kan vi kræve, at du garanterer for betalingen eller forudbetaler med et kreditkort eller indbetaling til vores konto i Handelsbanken 0890 0001127809. Garantien eller forudbetalingen er en betingelse for at opretholde bookingen. Der gælder afvigende vilkår for betaling af bryllupper samt fester og arrangementer.

Annulleringsbetingelser

Betingelserne for at ændre og annullere en booking af værelse er senest kl. 15.00 dagen før ankomst. Der gælder afvigende vilkår for annullering af bryllupper samt fester og arrangementer.

Ankomst og afrejse

Værelset er til disposition fra kl. 15.00 på ankomstdagen. Værelset skal forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Forlades værelset senere end kl. 11.00 på afrejsedagen, betales for yderligere et døgns ophold medmindre andet er aftalt.

Erstatningsansvar

I tilfælde af force majeure eller andre ekstraordinære forhold, der ligger uden for Fredensborg Store Kros direkte kontrol – herunder brand, vandskade, strejke/lockout, nedbrud på IT og andre tekniske systemfejl – er Fredensborg Store Kro berettiget til at annullere bookinger uden varsel og erstatningspligt. 

Fredensborg Store Kros erstatningsansvar kan, uanset årsag, ikke overstige bookingens samlede pris, og en eventuel erstatning omfatter ikke indirekte tab, såsom avancetab, transport- og rejseomkostninger ligesom udgifter til alternativ indkvartering ikke dækkes. Fredensborg Store Kro er heller ikke ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande og bagage på værelset eller på hotellet i øvrigt.

Glemte genstande

Genstande efterladt eller glemt på værelset eller hotellet opbevares i højest 3 måneder efter afrejse. 

Efterladte genstande, som Fredensborg Store Kro vurderer er uden særlig værdi bortskaffes omgående. Fredensborg Store Kro kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for bortskaffelse af genstande, uanset hvad værdien måtte vise sig at være. Eftersendelse af glemte genstande kan ske mod betaling af et ekspeditions- og portogebyr. Prisen afhænger af genstand og destination. Genstande eftersendes kun mod forudbetaling af gebyr og porto, og der kan ikke sendes pr. efterkrav.

Parkering

Parkeringspladser kan normalt ikke forhåndsreserveres. På Fredensborg Store Kro findes der flere gratis parkeringspladser, som du altid er velkommen til at benytte i forbindelse med ophold eller besøg i øvrigt. Parkering sker altid for ejerens/brugerens egen regning og risiko. Fredensborg Store Kro er ikke ansvarlig for skader på køretøjet uanset årsag, herunder brand-, vand- og stormskader samt hærværk og tyveri af eller i det parkerede køretøj. 

Rengøring

Rengøring af værelserne foregår mellem kl. 08.00 og 15.00. Forhindres eller vanskeliggøres rengøring på grund af bagage eller andre genstande tilhørende gæsten, er Fredensborg Store Kro berettiget til at undlade at gøre rent den pågældende dag. Håndklæder og sengelinned skiftes dagligt. Ved ophold i mere end 5 dage skiftes sengelinned efter behov.

Forbud mod rygning og røg

Fredensborg Store Kro er røgfri, og det er derfor ikke tilladt at ryge på værelserne eller noget andet sted indendørs. Forbuddet gælder al form for rygning uanset indhold, herunder brug af såkaldte e-cigaretter eller noget som kan sidestilles hermed. Manglende overholdelse af rygeforbuddet vil medføre, at du pålægges et gebyr på pt. DKK 1.500 for hver gang, der finder en overtrædelse sted. Gebyret skal bl.a. dække, at værelset skal rengøres med henblik på at gøre det lugtfrit igen. Hvis rygningen aktiverer en røgdetektor, og det medfører, at der igangsættes en automatisk brandalarm, hvor brandvæsenet kommer, kan dette desuden medføre, at du – i tillæg til ovenstående gebyr – pålægges de udgifter, normalt ca. DKK 15.000 for udkørsel af brandvæsnet. 

Unge under 18 år

Unge og børn under 18 år kan ikke reservere eller bo på Fredensborg Store Kro uden at være ledsaget af en voksen over 18 år.

Dyr og genstande, som ikke må medbringes på hotellet

Der må ikke medbringes dyr af nogen art på hotellet. Der må ikke medbringes genstande på hotellet, som ikke er egnet til opbevaring på værelserne. F.eks. cykler, løbehjul store mængder væsker, øl og alkohol. Der må heller ikke medbringes farlige genstande f.eks. våben, brandfarlige væsker og fyrværkeri. 

Fredensborg Store Kros Persondatapolitik

Generelt

Fredensborg Store Kro udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fredensborg Store Kro er dataansvarlig

Når du benytter dig af Fredensborg Store Kro, herunder i forbindelse med du booker værelser, fester, konferencer eller på anden måde indgår aftaler med Fredensborg Store Kro, så fungerer Fredensborg Store Kro som dataansvarlig for personoplysninger i relation til de ydelser du benytter dig af. 

Fredensborg Store Kro indsamler kun personoplysninger, som er relevante for det formål, der er beskrevet nedenfor eller i ovenstående vilkår og betingelser for den enkelte ydelse og denne persondatapolitik. Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger Fredensborg Store Kro indsamler samt formålet med indsamlingen.

Fredensborg Store Kro anvender personoplysningerne til at administrere, udbyde, udvikle og opretholde de ydelser vi tilbyder, herunder med følgende formål:

 • Behandling af dine bookinger og køb af Fredensborg Store Kros serviceydelser
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold
 • Forbedring og udvikling af Fredensborg Store Kros serviceydelser
 • Individualisering af vores kommunikation med dig og markedsføring overfor dig
 • Analyse af din brugeradfærd 
 • Administration af din relation til Fredensborg Store Kro
 • Opfyldelse af lovkrav

Når du afgiver dine personoplysninger til Fredensborg Store Kro, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan opbevares og behandles af Fredensborg Store Kro i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik.

Hvilke informationer indsamler Fredensborg Store Kro?

Fredensborg Store Kro indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Kreditkortoplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Købshistorik herunder også brugen af Fredensborg Store Kros hjemmeside og/eller andre digitale serviceydelser
 • Feedback via kundeundersøgelser
 • Feedback via fysiske som onlinebaserede konkurrencer, herunder nyhedsbreve
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • IP-adresse og browserinformationer
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Fredensborg Store Kro personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning, enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Fredensborg Store Kro mulighed for tilpasse serviceydelsen specielt til dig. Hvis du vælger at gøre dette, betragter Fredensborg Store Kro det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergier
 • Særlige fødevare præferencer
 • Medicinsk og psykisk tilstand
 • Kontaktpersoner i nødsituationer

 

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Fredensborg Store Kro i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner (f.eks. rejsebureau, agent eller mødeplanlægger). I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Fredensborg Store Kros vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykke til registrering og behandling af eventuelle personfølsomme oplysninger.

Sikkerhed ved opbevaring af personoplysninger

Fredensborg Store Kro har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Fredensborg Store Kro har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Fredensborg Store Kro kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Fredensborg Store Kro løbende back up af vores databaser. Såfremt et sikkerhedsbrud resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Fredensborg Store Kro oplyse dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Fredensborg Store Kros sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret og ændret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Deling og videregivelse af personoplysninger

For at kunne yde det højeste niveau af service deler Fredensborg Store Kro udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom agenter, analysebureauer, leverandører af dele til dit specifikke arrangement og firmaer som leverer IT-løsninger til Fredensborg Store Kro f.eks. bookingsystemer og check-in systemer. Fredensborg Store Kro deler og videregiver desuden dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den bedste service til dig indenfor koncernen. Fredensborg Store Kro kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive dine personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. Du kan altid få oplyst i hvilket omfang Fredensborg Store Kro har delt dine personoplysninger, jfr. nedenfor under dine rettigheder.

Sletning af personoplysninger

Fredensborg Store Kro sletter dine personoplysninger, når Fredensborg Store Kro efter lovgivningen ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Sletning kan også ske, hvis du påberåber dig dine rettigheder til sletning, jfr. nedenfor.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen (GDPR-reglerne) har du en række rettigheder.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Fredensborg Store Kro behandler og opbevarer om dig, samt at modtage yderligere supplerende information i denne forbindelse herunder i hvilket omfang og til hvem Fredensborg Store Kro har delt oplysningerne. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få ajourført og berigtiget de personoplysninger, som Fredensborg Store Kro har registreret om dig.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Fredensborg Store Kro har registreret om dig. Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger, sletter Fredensborg Store Kro alle oplysninger, som Fredensborg Store Kro ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af opbevaring og behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset Fredensborg Store Kros behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, så du kan medtage din data til en anden leverandør. Det omfatter kun de oplysninger, som du selv har givet til Fredensborg Store Kro, og som Fredensborg Store Kro behandler baseret på dit samtykke eller af hensyn til opfyldelsen af en aftale mellem dig og Fredensborg Store Kro.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder kun i særskilte tilfælde. Om retten til indsigelse gælder afhænger af Fredensborg Store Kros formål med behandlingen, så vel som det juridiske grundlag for behandlingen.

Tilbagekaldelse af samtykke

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Behandling af dine personoplysninger ophører herefter, medmindre Fredensborg Store Kro efter lovgivningen er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Hvordan anvender jeg mine rettigheder?

Hvis du ønsker at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til info@storekro.com med præcis angivelse af hvilke rettigheder, som du ønsker at anvende. Du skal ved din henvendelse opgive dit fulde navn og adresse. Du gøres samtidig opmærksom på, at Fredensborg Store Kro, af sikkerhedsmæssige hensyn, skal være i stand til at få bekræftet din identitet, før din anmodning kan behandles. Fredensborg Store Kro kan i den forbindelse bl.a. bede om at få forevist dit kørekort eller dit pas.

Fredensborg Store Kro vender herefter tilbage med svar indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning. Hvis anmodningen er kompliceret, kan svarfristen dog blive forlænget med yderligere 2 måneder.

Fredensborg Store Kro vil informere dig, hvis det forventes, at svarfristen er længere end 1 måned. Du kan også kontakte Fredensborg Store Kro på info@storekro.com, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Fredensborg Store Kro kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en gængs praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer, hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret og tidskrævende.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Fredensborg Store Kros behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt eller elektronisk til:

Bistro FSK ApS

Fredensborg Store Kro

Slotsgade 6

3480 Fredensborg

Mail: info@storekro.com

En eventuel klage, som du ikke får løst tilfredsstillende ved at kontakte Fredensborg Store Kro, kan rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk

Måske dette også kunne have din interesse